شرنبس و فيش

  • Local Name: شرنبس و فيش
  • English Name: CHRIMPS W FISH
  • Specialized Fish: False
  • Service Type: Restaurant
  • Seats: > 20 and < 50
  • Address: صور- الحوش 
  • Caza: Sour